sábado, 7 de abril de 2012

Glosario de Termos de Economía Social

Economía social
http://www.economiasolidaria.org
Conxunto de entidades e empresas para as que a súa actividade económica e un medio para o desenrolo integral de persoas e comunidades. Valóranse as persoas, as súas necesidades e as súas capacidades por riba do capital e da súa acumulación, e se reivindica un modelo socioeconómico redistributivo e equitativo. Valorase tamén a cooperación por riba da competencia e a toma de decisións democráticas, así como a conservación ecolóxica. Pode funcionar sen diñeiro como as iniciativas de troco ou de banco do tempo. As institucións pertencentes a Economía Social teñen certo grado de propiedade privada e non teñen o lucro como único obxectivo, senón que teñen un fin social.

Banca ou finanzas Éticas.
Conxunto de entidades financeiras cuxos produtos no están condicionados exclusivamente ao criterio do máximo beneficio e a especulación. Invisten de modo transparente e responsable en actividades que produzan un impacto social ou ambiental positivo . Exemplo: Triodos Bank. (www.triodos.es)

Banca ou finanzas solidarias ou alternativas
Instrumentos financeiros que non están condicionados polo criterio do beneficio. Seguen criterios sociais, éticos e solidarios como préstamos ou microcréditos de carácter social. O diñeiro serve para o desenrolo da comunidade, facendo compatible a sostenibilidade económica co beneficio humano, social e ambiental. Exemplo: FIARE (www.proyectofiare.com) e COOP57 (www.coop57.coop)

Comunidades autofinanciadas (CAF)
http://www.comunidadescaf.org
Son pequenas comunidades, xeralmente entre 10 e 30 persoas, nas que os socios aportan pequenas cantidades de aforro a un fondo da comunidade, creado expresamente, para ofrecerse pequenos créditos entre eles, que podan resolver pequenas pero indispensables necesidades económicas que a algún socio lle puideran xurdir.

Asociacións de economía ética ou solidaria.
Asociacións sen ánimo de lucro que alentan e propoñen unha economía ao servizo das persoas e os colectivos e o desenvolvemento local, a través de ferramentas financeiras éticas e solidarias. Exemplo: AIS O Peto (www.opeto.org) AES Briante (www.briante.org)

Banco do tempo
E un lugar de encontro para a oferta e a demanda de tarefas e actividades, onde grupos de persoas motivadas para intercambiar tempo, organízanse de forma práctica para realizar intercambios reais de actividades. Estas actividades están enfocadas para cubrir as necesidades da vida diaria e a unidade de intercambio e a “hora”, independentemente do servizo que se realice ou intercambie. Toda-las actividades teñen o mesmo valor e todo vale o tempo que se tarde en realizar o servizo.

Moedas complementarias (tamén chamadas sociais ou locais)
Tratase de moedas complementarias ao euro que circulan de maneira local e entre determinado grupos de persoas, colectivos ou empresas, facilitando e fomentando o intercambio de bens e servizos que se realiza dentro de ese grupo ou espazo económico.

Redes de Troco.
Son mercados ou formas de intercambio de bens e servizos, por outros bens o servizos, nas que non intermedia o diñeiro. As veces articúlanse como espazos de troco de bens homoxéneos, como as redes de troco de sementes, tamén de maneira descentralizadas como o “bookcrossing” no que se fai intercambio de libros deixando-os en espazos públicos, ou incluso organizase como un troco de bens intanxibles, como pasa no troco de saberes.

Cooperativa
http://www.cooperativasdegalicia.com/
Asociación autónoma de persoas que se unen voluntariamente para satisfacer a súas necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais en común, mediante unha empresa de propiedade conxunta e de xestión democrática, baseada nos valores de autoaxuda, autoresponsabilidade, democracia, equidade e solidariedade.

Principios cooperativos
Son pautas mediante as que as cooperativas poñen en práctica o seus valores. Os formulados por la Alianza Cooperativa Internacional son: 1º. Adhesión voluntaria e aberta; 2º. Xestión democrática por parte dos socios; 3º. Participación económica dos socios; 4º. Autonomía e independencia; 5º. Educación, formación e información; 6º. Cooperación entre cooperativas; e 7º. Interese pola comunidade.

Cooperativa de consumo.
http://www.cooperativaxoaninha.org
E un tipo de cooperativa cuxo fin e o de satisfacer as necesidades dos seus socios, como a compra conxunta de determinados produtos, a prestación de servizos persoais, etc., exercendo o seu dereito a organizarse para o abastecemento de bens e servizos nas mellores condicións posibles de calidade e prezo ou obtendo o maior retorno posible dos consumos na forma de beneficios sociais.

Empresas solidarias.
Esta empresa concíbese como un medio ao servizo das persoas e a comunidade. Presta atención ás necesidades sociais da poboación, dan prioridade a sustentabilidade ambiental e social. Os beneficios son para a creación de novos empregos, a mellora da súa estrutura técnica e o apoio a novos emprendimentos de carácter socialmente beneficioso.

Empresa de inserción socio-laboral.
Reguladas en algunhas Comunidades Autónomas, integran a corporacións e entidades non lucrativas que contratan a persoas en situación risco social ou con especiais dificultades de integración, desenrolando calquera tipo de actividade laboral que lles facilite a integración socio-laboral, realizando a este efecto, un contrato temporal coa duración da adaptación socio-laboral.

Asociacionismo laboral.
Movemento empresarial asociativo que aglutina a empresas de autoemprego (cooperativas de traballo asociado e sociedades laborais), que perseguen a promoción das empresas nas que participan maioritariamente os traballadores/as na xestión e no capital social das mesmas.

Sociedade laboral.
Sociedades en las que a maioría do capital social e propiedade de traballadores que prestan nelas servizos retribuídos en forma persoal e directa, e cuxa relación laboral o sea por tempo indefinido.

Comercio xusto.
Supón establecer relaciones comerciais máis equitativas, garantindo os dereitos dos produtores e traballadores máis marxinados.

Consumo responsable.
http://www.consomesoudevoras.info
O consumo responsable e unha idea complementaria da economía social e solidaria. Consumo ético, ecolóxico e solidario, rexeitando o sobreconsumo, consumindo produtos locais e favorecendo os de comercio xusto, rexeitando as empresas que non son responsables co entorno natural e social ou violan os dereitos humanos e favorecendo as responsábeis.

...

GLOSARIO DE TERMOS DE ECONOMÍA SOCIAL -Doc.
https://docs.google.com/open?id=0B-bmcohYyiL-OV9icEV1MGVUa3FfVkxjcVV1ZkJaQQ

Encontro Social de Ferrol Terra
http://encontrosocialdeferrolterra.blogspot.com

|||||||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário